Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλα τα μέλη της και προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Το δικαίωμα δανεισμού είναι προσωπικό και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλο μέλος της Βιβλιοθήκης. Το υλικό που δανείζεται παραμένει στην προσωπική ευθύνη του μέλους που το δανείστηκε μέχρι να επιστραφεί.

Μη δανειζόμενο υλικό περιλαμβάνει το υλικό του οποίου η χρήση επιτρέπεται μόνο στο χώρο της Βιβλιοθήκης (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, πληροφοριακά βιβλία, σπάνια τεκμήρια, οπτικοακουστικό υλικό).

Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα από 6 ετών και άνω. Η εγγραφή για τους ενήλικες γίνεται με την παρουσίαση της πολιτικής ταυτότητας. Εκδίδεται κάρτα μέλους, η οποία ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της.

Το μέλος, αφού εντοπίσει το τεκμήριο που επιθυμεί να δανειστεί, το παρουσιάζει στο Γραφείο Δανεισμού προκειμένου να το χρεωθεί. Ο δανεισμός του υλικού γίνεται με το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (ΚΟΗΑ). Για την πραγματοποίηση του δανεισμού απαιτείται η χρήση της κάρτας μέλους του δανειζόμενου. Η ημερομηνία επιστροφής κάθε τεκμηρίου αναγράφεται από το προσωπικό του Γραφείου Δανεισμού σε ειδικό δελτίο που επικολλάται στο τεκμήριο, ώστε να γνωρίζει ο δανειζόμενος πότε πρέπει να το επιστρέψει.

Συνοπτικός Πίνακας Δανεισμού Βιβλίων
 

Μέγιστος αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων

Μέγιστη διάρκεια
δανεισμού

Μέγιστος αριθμός
ανανεώσεων

Μέλη

3 βιβλία

21 ημέρες

1 φορά

Επιστροφές

Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέφουν τα τεκμήρια στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν. Η επιστροφή των τεκμηρίων ολοκληρώνεται εφόσον η Βιβλιοθήκη παραλάβει το υλικό και ελέγξει τη φυσική του κατάσταση. Αν το τεκμήριο επιστραφεί σε φυσική κατάσταση χειρότερη από αυτήν που δανείστηκε, το μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της κατάστασής του.

Το κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και σε καλή κατάσταση. Για καθυστέρηση μερικών ημερών γίνεται απλώς επισήμανση στο χρήστη. Η επανάληψη ή η κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση επιστροφής του υλικού έχει ως κυρώσεις: την αναστολή δικαιώματος δανεισμού για διάστημα από 15 ημέρες έως 3 μήνες και/ή την οριστική κατάργηση της κάρτας,  σε συνδυασμό και με χρηματική ποινή.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του βιβλίου το μέλος υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

Υπενθυμίσεις δανεισμών που πρόκειται να λήξουν

Για την πρόληψη των εκπρόθεσμων επιστροφών των τεκμηρίων, το Γραφείο Δανεισμού αποστέλλει στους χρήστες αυτοματοποιημένη υπενθύμιση μία ημέρα πριν από την ημερομηνία λήξης του δανεισμού. Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής, το Γραφείο Δανεισμού αποστέλλει στους χρήστες υπενθύμιση έως 2 φορές, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του δανεισμού.  Η αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την έγκαιρη επιστροφή του δανεισμένου υλικού ανήκει αποκλειστικά στους δανειζόμενους και είναι ανεξάρτητη από τη λήψη υπενθύμισης.

Ανανεώσεις

Ανανέωση δανεισμού, δηλαδή παράταση του χρόνου δανεισμού, επιτρέπεται μόνο μια φορά, σύμφωνα με το συνοπτικό πίνακα που τίθενται παραπάνω.

Η ανανέωση μπορεί να γίνει χωρίς την παρουσία του τεκμηρίου, καθώς επίσης και τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που έχει γίνει κράτηση του τεκμηρίου από άλλον χρήστη, ανανέωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Οι Κανονισμοί Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στο σύνολο των αναγνωστών της και  η εφαρμογή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης καθώς  και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της. Κατά συνέπεια, η αποδοχή των όρων του Κανονισμού της Βιβλιοθήκης από το σύνολο των χρηστών της είναι απαραίτητη.

 • Κατά την παραμονή τους στον χώρο οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τον χώρο, να τηρούν την ησυχία και να φροντίζουν ώστε να μην ενοχλούν με τη συμπεριφορά τους, τους άλλους αναγνώστες. Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της ιδιωτικής ανάγνωσης. 
 • Η επίσκεψη και η χρήση των χώρων δεν επιτρέπεται σε μεγάλες ομάδες ατόμων, εκτός εάν γίνεται προγραμματισμένη.
 • Οι χρήστες οφείλουν να θέτουν το κινητό τους σε αθόρυβη λειτουργία, με την είσοδό τους στον χώρο.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση φαγητού και ποτού.
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση επίπλων και εξοπλισμού, καθώς και κάθε είδους τροποποίηση αυτών.
 • Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για προσωπικά αντικείμενα των  χρηστών που τυχόν χαθούν ή κλαπούν.
 • Oι χρήστες δεν επανατοποθετούν, μόνοι τους, στα ράφια το υλικό που χρησιμοποίησαν. Μετά τη χρήση του, αφήνουν το υλικό πάνω στο γραφείο του τμήματος που το πήραν, είτε στο χώρο που υποδεικνύεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
 • Τα Άτομα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) προηγούνται έναντι των άλλων χρηστών, σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
 • Oι χρήστες θα πρέπει να τηρούν σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση κάρτας μέλους, πληροφοριακά αιτήματα, χρήση διαδικτύου κλπ). Οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολία στη χρήση της.
 • Oι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται.
 • Oι χρήστες που δυστροπούν, δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες, δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού ή συμπεριφέρονται ανάρμοστα, αποβάλλονται προσωρινά ή οριστικά από τη βιβλιοθήκη.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή και η χρήση του χώρου σε παιδιά έως δώδεκα (12) ετών, τα οποία δεν συνοδεύονται από κηδεμόνα κτλ. 
 • Οι συνοδοί των παιδιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των παιδιών. 
 • Το προσωπικό δεν φέρει ευθύνη για παιδιά που τυχόν αφήνονται χωρίς επίβλεψη στους χώρους της.

 • Οι χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα της αναπαραγωγής υλικού σεβόμενοι απόλυτα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Η φωτοτύπηση ολόκληρων βιβλίων, καθώς και η κάθε μορφής συστηματική αναπαραγωγή κάθε είδους τεκμηρίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η άσκηση πίεσης στη ράχη και η παρατεταμένη έκθεση των βιβλίων στην ακτινοβολία που εκπέμπουν τα φωτοτυπικά μηχανήματα συντελεί στη σταδιακή φθορά τους. Γι’ αυτό η φωτοτύπηση πρέπει να είναι περιορισμένη και να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και φροντίδα στα φωτοτυπικά μηχανήματα.
 • Συνεπώς, βιβλία σπάνια και πολύτιμα, πληροφοριακά (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) και γενικά βιβλία μεγάλου σχήματος, που φθείρονται με τη διαδικασία της φωτοτύπησης, δεν φωτοτυπούνται.
 • Η φωτοτύπηση του υλικού της ΚΚΒ γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Δευτέρα & Πέμπτη
10.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή
8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.